Všeobecné Obchodné Podmienky

Všeobecné Obchodné Podmienky

Úvodné Ustanovenia

 • Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú podmienky využívania webovej stránky www.cvictesozuzanou.com a www.vyzvadoplaviek.com a app.cvictesozuzanou.com (ďalej len „Webová stránka“), ktorá umožňuje svojim návštevníkom (ďalej len „Vy“) sledovať cvičebné videá, pomocou ktorých môžete doma cvičiť rôzne druhy cvičení. (ďalej len „Služba“) alebo objednávať tovar z jej ponuky (ďalej len “Tovar”). Ukážky cvičebných videí sú dostupné na Facebook, Instagram a YouTube profile CvičtesoZuzanou.
 • Webovú stránku prevádzkuje spoločnosť ZZ-Fitness s.r.o., IČO: 52275990, so sídlom Hutnícka 2, 04001 Košice, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 45888/V(ďalej len „my“), DIČ: 2120966903, telefónne číslo: +421911311399 email: zuzana@cvictesozuzanou.com
 • ktorá vznikne Vašou registráciou na Webovej stránke alebo objednaním Tovaru (ďalej len „Zmluva“), pokiaľ sa výslovne nedohodneme na inej úprave. Tieto VOP sa použijú aj na uzatváranie všetkých Zmlúv realizovaných na diaľku. Ak nie je nižšie špecifikované inak, vzťahujú sa jednotlivé ustanovenia VOP na Službu aj Tovar

Využívanie Služby

 • Na Webovej stránke sa prihlásite vložením svojho prihlasovacieho mena a hesla, ktoré Vám e-mailom bezodkladne pošleme po prijatí platby (ďalej len “Prihlásenie”). A týmto okamihom je zmluva uzavretá. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, až kým nedôjde k jej ukončeniu, napríklad z dôvodu zrušenia Užívateľského účtu alebo uplynutia doby platnosti programu.
 • Prihlásením do programu Vám vznikne užívateľský účet, prostredníctvom ktorého budete mať zabezpečený prístup k Službe (ďalej len „Užívateľský účet“).
 • Po Prihlásení Vám bude umožnené využívať tú časť Služby, ktorú máte zaplatenú (ďalej len „Platené členstvo“).
 • Za účelom vzniku Plateného členstva ste povinný vyplniť objednávkový formulár v ktorom si zvolíte Službu, ktorý máte záujem využívať (ďalej len „Objednávka“), a spôsob platby, a zároveň zaplatíte príslušný poplatok (ďalej len „Platba“). Pred odoslaním Objednávky máte kedykoľvek možnosť skontrolovať a meniť Objednávku, t.j. najmä meniť či opravovať akékoľvek údaje ako fakturačné údaje a spôsob platby. Odoslaním Objednávky robíte návrh na vznik Plateného členstva. Súčasťou Objednávky je povinnosť zaplatiť Platbu. Platené členstvo vznikne momentom, kedy Vám emailom potvrdíme vznik Plateného členstva. Takéto potvrdenie urobíme hneď po tom, čo nám zašlete Objednávku a zaplatíte príslušnú Platbu podľa článku 3 nižšie. Od tohto momentu Vám bude obsah Plateného členstva dostupný a Vy ho budete môcť využívať prostredníctvom Vášho Užívateľského účtu. Platené členstvo je určené primárne osobám starším ako 18 rokov. Ak máte menej ako 18 rokov, odoslaním Objednávky a zaplatením Platby potvrdzujete, že tak konáte so súhlasom Vášho zákonného zástupcu, napríklad rodiča.
 • Služba je prístupná cez aplikáciu, webové prehliadače, ako napríklad Internet Explorer, Mozilla, Chrome, Safari, Opera. K plnému využívaniu služby je potrebné mať osobný počítač, prípadne tablet, alebo mobilný telefón (smartfón), ktorý obsahuje internetový prehliadač a umožňuje prehliadanie videí.

Cena a spôsob platby

 • Za príslušný program Plateného členstva ste povinný zaplatiť Poplatok a to vo výške podľa platného Cenníka. Aktuálny Poplatok je uverejnený na webstránke.
 • Pre uskutočnenie platby si môžete zvoliť z dvoch možností a to platba kartou cez GoPa a platba bankovým prevodom.
 • Cena Plateného členstva je uvedená v Cenníku a je uvedená v mene EUR/CZK a je výslednou cenou vrátane všetkých súvisiacich daní či ostatných poplatkov.

Nákup Tovaru

Objednanie Tovaru

 • Na Webovej stránke a v aplikácii ponúkame Tovar na predaj. Súčasťou každej ponuky Tovaru je aj jeho názov, hlavné vlastnosti, resp. základná charakteristika a informácia o spôsobe použitia. Súčasťou je tiež údaj o konečnej cene v mene EUR/CZK a nákladoch na dopravu.
 • Objednanie Tovaru vykonáte tak, že stlačením tlačidla „Pridať do košíka” vložíte vybraný Tovar, ktorý máte v úmysle zakúpiť, do košíka. Po registrácii, prihlásení sa do Vášho Užívateľského účtu, resp. po vyplnení vašich identifikačných údajov v rámci nákupu bez registrácie, zvolení spôsobu dopravy a platby, budete oboznámený s konečnou cenou za nákup Tovaru. Tá zahŕňa cenu za vybraný Tovar umiestnený v košíku a cenu za dopravu. Pred odoslaním objednávky máte možnosť objednávku skontrolovať a meniť, napríklad najmä meniť obsah košíka či meniť akékoľvek údaje týkajúce sa množstva objednávaného tovaru, spôsobu a adresy dodania tovaru, spôsoby platby a fakturačné údaje. Odoslaním objednávky akceptujete našu ponuku na tovar vložený do košíka, súhlasíte s týmito VOP a robíte neodvolateľnú ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy (ďalej len „Kúpna zmluva“).
 • Ihneď po prijatí objednávky jej prijatie potvrdíme emailom.
 • Objednaním tovaru potvrdzujete, že boli oboznámení s tým, že súčasťou objednávky je aj povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

Uzatvorenie Kúpnej zmluvy

 • Doručenú objednávku skontrolujeme (napríklad Vaše údaje, objednaný tovar, zaregistrovanie úhrady ceny na našom účte) a obratom začneme s jej vybavovaním. Po skontrolovaní Vám emailom potvrdíme jej prijatie a doručením tohto emailu je Kúpna zmluva uzatvorená.

Platobné podmienky

 • Cena Tovaru je platná v okamihu realizácie Vašej ponuky, je uvedená v mene EUR/CZK a zahŕňa všetky súvisiace dane, či poplatky. Platby za dodanie tovaru a prípadné ďalšie poplatky, ak existujú, nie sú zahrnuté v cene Tovaru, a budú Vám oznámené počas realizácie objednávky a budú osobitne zahrnuté do celkovej konečnej ceny Tovaru.
 • Pre uskutočnenie platby si môžete zvoliť z dvoch možností platieb, a to kartou cez GoPay alebo bankovým prevodom.
 • Vlastnícke právo k tovaru nadobúdate až zaplatením celej kúpnej ceny.
 • Faktúru Vám doručíme spolu s Tovarom.

Dodacie podmienky

 • Tovar Vám bude doručený adresu, ktorú ste uviedli. O predpokladanom čase doručenia Vás telefonicky informuje kuriér.
 • Objednaný Tovar ste povinný prevziať a pri prevzatí zásielku riadne prezrieť a skontrolovať. Prevzatie Tovaru potvrdíte písomne na dodacom doklade.
 • O odoslaní tovaru Vás informujeme emailom.
 • Tovar Vám bude doručený štandardne do 2 pracovných dní od uzatvorenia Kúpnej zmluvy, ak sa nedohodne na inom termíne doručenia. V prípade osobného prevzatia tento termín prevzatia závisí od našej vzájomnej dohody. V prípade, že tovar v dohodnutom termíne neprevezmete alebo ho nie je možné doručiť z iných dôvodov na Vašej strane, a to ani opakovane v náhradnom termíne, Tovar nám bude vrátený.
 • Tovar doručujeme len na území Slovenskej a Českej republiky, ak sa v individuálnom prípade nedohodneme inak